Baterka aplikace

Nevýbu¹né hoøáky se pou¾ívají pro práci v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Mají primárnì nerozbitné èoèky a navíc vodotìsné a zku¹ené pouzdro. Na èelenkách mají protiskluzovou gumu.

Hoøák atex svítí rozptýleným nebo zaostøeným svìtlem. Obvykle je vybaven bílou diodou, jednou mladou a dvìma èervenými.Tyto svítilny mohou být ruèní. Jsou dobré a diody vydávají rozptýlené svìtlo. Forma je vyrobena tak, ¾e chrání proti odvalení na ¹ikmých plochách. Je také prachotìsný a vodotìsný. Tam je více odolný vùèi pádu z relativnì velkých vý¹ek. Její show èas je témìø 9 hodin, a ty nejodolnìj¹í z nich mù¾e trvat a¾ 45 hodin.Díky namontované rukojeti je dùle¾ité ji zavìsit na opasek nebo smyèku pásu.Jiné typy svítilen atex jsou jiskrovì bezpeèné svítilny. Tìlo Maya je vyrobeno z polymeru, který je pevný pro mnoho agresivních chemikálií. Má dvì ohniska svìtla uzavøená v nìkterých pouzdrech. Je dùle¾ité s nimi zacházet samostatnì nebo úplnì.Na hlavu je umístìna dioda, která vyzaøuje silný a soustøedìný paprsek svìtla. Dvì diody umístìné na tìle vyzaøují velmi dobøe známé, rozptýlené svìtlo. Tìlo je odolné i proti nejsilnìj¹ím nárazùm nebo pádùm.Tento hoøák je dva nezávislé spínaèe, pøièem¾ nìkteré funkce je nést baterku, a zbývající osvìtlení svìtla do místnosti.Má více ne¾ baterii a nabíjeèku, také s napájecí ¹òùry, kdy a auto.Dal¹ím typem svítilen hrd jsou lehké polykarbonátové svítilny. Je vybaven malou, jasnou diodou, která vyzaøuje úèinný a zaostøený paprsek svìtla. Vytváøí ¹iroký záøe a umo¾òuje pozorovat bod ve vzdálenosti a¾ 150 m. Je vybaven rùznými úchyty, díky kterým mù¾e být pøipevnìn k pøilbám i k po¾árním, záchranným nebo prùmyslovým pøilbám.Dal¹í typy svítilen typu atex jsou takové, které jsou uvedeny do provozu v oblastech s potenciálnì výbu¹nou atmosférou plynù a prachu.Tam jsou stejné pøíjemné svítilny, vìt¹inou èervené, vyrobené z plastu, který nese elektøinu. Poskytují pomoc proti elektromagnetickému a rádiovému ru¹ení a také proti elektrostatickým výbojùm.Svítilny Hrd pøesnì reprodukují barvy daného objektu, mají okam¾ité nebo trvalé svìtlo.